Update: extra maatregelen voor ondernemers door gemeente Uden

Bericht namens Projectgroep Ondernemers en Corona, gemeente Uden

 

Beste ondernemer,

De afgelopen periode zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om de effecten van de coronacrisis te verzachten voor u als ondernemers en maatschappelijke organisaties.

We hebben daartoe van sommigen van u de afgelopen periode veel verzoeken en ideeën ontvangen. Die hebben we meegenomen in onze aanpak.

Vanmorgen heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten tot de volgende extra (financiële) maatregelen:

Gemeentelijke gebouwen

1.   Geen huur berekenen aan verenigingen en stichtingen in gemeentelijke accommodaties voor de periode van gedwongen sluiting.

2.   Slechts 50% van de servicekosten berekenen aan commerciële gebruikers van gemeentelijke accommodaties in de periode 16 maart tot 1 juni 2020.

Markt en standplaatsen

3.   Geen markthuur berekenen aan marktkooplieden voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020.

4.   Geen huur rekenen voor standplaatsen voor 1 maand.

Horeca en middenstand

5.   Geen terrashuur rekenen aan de horeca voor de periode van 1 maart tot 1 september 2020.

6.   Geen kosten voor uitstallingen op gemeentegrond (precario) rekenen voor de periode van 1 maart tot 1 september 2020.

7.   Meewerken aan vergroting terrassen tot maximaal het aantal tafels zoals in de situatie vóór corona (en op voorwaarde dat het fysiek kán), zodat 1,5 meter afstand bewaard kan worden. Dit vanaf het moment dat de horeca weer open kan tot en met 25 oktober 2020, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.

8.   Kwijtschelden gevelreclamebelasting voor het jaar 2020.

Culturele sector

9.      Subsidies voor het 3e kwartaal eerder verstrekken.

10.   Coulant omgaan met het beoordelen van prestatieafspraken van instanties die subsidie hebben ontvangen voor 2020.

Recreatiesector

11.   Soepel omgaan met het verlengen van het seizoen voor kleinschalige verblijfsrecreatie dit najaar, mits de situatie het toelaat.

12.   Soepel omgaan met het tijdelijk vergroten van het aantal camperplaatsen in het hoogseizoen, wanneer er voldoende ruimte is en voldoende voorzieningen aanwezig zijn.

Verenigingen/scholen

13.   50% van de oorspronkelijke vergoeding uitbetalen aan de verenigingen en scholen die normaliter het oud papier zouden inzamelen in de maand april.

Met dit pakket aan maatregelen is een bedrag van € 320.000 gemoeid.

Wethouder Gijs van Heeswijk over deze maatregelen:

“We hebben de afgelopen periode gebruikt om de vele vraagstukken op een rij te zetten en zorgvuldige keuzes te maken. Sommige besluiten hebben namelijk een behoorlijke impact op de financiële positie van de gemeente. Die analyse en afweging moeten we dus zorgvuldig doen, en dat kost tijd.”

“We zien dit als een eerste pakket aan maatregelen. We blijven zoeken naar mogelijkheden waarmee we u als ondernemers en culturele en maatschappelijke organisaties kunnen helpen. Daarbij doen we ook graag opnieuw een beroep op uw creativiteit. Heeft u ideeën, laat het ons weten. We proberen te ondersteunen daar waar dat kan. Ik sluit dan ook niet uit dat we met meer maatregelen komen.”

NB.
Degenen die eerder een idee/verzoek aan ons hebben voorgelegd, ontvangen nog een persoonlijke reactie op hun idee/verzoek naar aanleiding van boven beschreven maatregelen.

Vriendelijke groet,

Projectgroep Ondernemers en Corona
ondernemersencorona@uden.nl