OP Zuid subsidieregeling

OPZuid – een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland – heeft betrekking op de activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en is gericht op slimme, duurzame en inclusieve groei en werkgelegenheid in de regio.

De subsidieregeling verstrekt subsidie voor projecten op de volgende gebieden:

Valorisatievermogen mkb-ondernemingen;Onder valorisatievermogen wordt verstaan: het omzetten van bestaande en nieuwe kennis en kunde naar nieuwe producten, processen of diensten.

Versterking innovatiesysteem; Onder innovatiesysteem wordt verstaan: samenwerking in publieke en private sector waarvan de activiteiten en de interacties hiertussen, nieuwe technologieën initiëren, importeren, veranderen en verspreiden.

Valorisatievermogen mkb-ondernemingen:
Subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemingen of samenwerkingsverbanden van één of meer ondernemingen onderling of met één of meer kennisinstellingen. De hoogte van de subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000. Het percentage wordt verhoogd tot 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 750.000, indien subsidie wordt gevraagd door een samenwerkingsverband van één of meer ondernemingen onderling of met één of meer kennisinstellingen.

Te ondersteunen projecten moeten zich richten op crossovers tussen internationale topclusters (High Tech Systemen & Materialen, Chemie & Materialen, Agrofood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) of crossovers tussen één of meer internationale topclusters en één of meer nationale topclusters (Logistiek, Life Sciences & Health, Biobased, Maintenance).

Bron: TDW Advies.