Ondernemers kiezen voor kansrijke regio: ReVUSS

Nu de eerste stof is neergedwarreld na de publicatie van het rapport Veerkrachtig bestuur in Brabant door de commissie Huijbregts over de opschaling van de gemeentelijke taken en de daaruit voortvloeiende herindeling is het nu tijd om te handelen.
Ook in ons gebied -Noordoost-Brabant- zal niet worden ontkomen aan drastische maatregelen die zullen leiden tot schaalvergroting, ten koste van een zekere zelfstandigheid. Als we daarna inzoomen op het gebied van Uden en Veghel pleiten ReVUS en de daarbij aangesloten ondernemersverbanden al sinds het mislukken van de eerdere fusie tussen Uden en Veghel voor verregaande samenwerking met als uiteindelijk doel: fusie.

De expliciete aanbevelingen uit het genoemde rapport geven aan dat beide gemeentes de ‘koe maar eens bij de hoorns moeten vatten’ en inhoud moeten geven aan de wens tot samenvoeging. Aan de irrationele argumenten en persoonlijke beweegredenen die de vorige poging op het laatste moment lieten mislukken, mag nu geen ruimte meer worden toegekend. Immers, iedere Veghelaar of Udenaar heeft wel een ervaring zowel positief als kritisch t.o.v. stad- of plaatsgenoot.

De richting die door het Udense College wordt gekozen om in een interactief proces door de burgers tot de juiste keuze te komen, wordt door vele deskundigen, waaronder hooggeleerden, ten sterkste ontraden. Als dit betekent dat het onlangs uitgevoerde onderzoek onder de Udense bevolking “Udenaar de Toekomst” wordt herhaald, hebben wij grote bedenkingen over de uitkomst. In dit rapport zijn opmerkingen en aanbevelingen namens ondernemers, die richting verregaande samenwerking duiden, bewust of onbewust niet verwoord. Als dit soort processen niet worden onderbouwd door een gedegen sterkte/zwakte- analyse en waar slechts rationele argumenten worden gehanteerd, zijn deze tot mislukken gedoemd. Als dat het uiteindelijke doel is, kan het een methode zijn om als bestuurders buiten de schuldvraag te blijven. Bij hervormingen als deze gaat het om op toekomst gerichte beslissingen nemen zonder bang te zijn voor verlies van kiezers.

Wij vinden dat van bestuurders mag worden verwacht dat zij een visie hebben waarmee richting wordt gegeven aan beleidskwesties als deze. Het initiatief van burgemeester Adema van Veghel om namens het College het voornemen te uiten om gesprekken aan te gaan met burgemeester Eugster van Schijndel en burgemeester Maas van St. Oedenrode, wordt door de raad van Veghel onderschreven.

Dat heel duidelijk de deur naar Uden nog open staat om aan te sluiten, geeft aan dat deze combinatie de voorkeur geniet, waarmee wij als ondernemers verenigd in ReVUS-verband het roerend eens zijn. Wij hopen dat Uden alsnog op deze rijdende trein stapt, want hij rijdt slechts één keer.

De dan te vormen regio heeft voldoende potentie om zich zowel nationaal als internationaal te profileren. Het benoemen van speerpunten, die kansrijke ontwikkelingen binnen Feed, Food and Health mogelijk maken, is nu van groot belang. Kansen die door een sterke overheid samen met bedrijfsleven en onderwijs met daadkracht moeten worden omarmd en met succes worden ontwikkeld. Als regio zullen we de noodzakelijke durf tentoon moeten spreiden om met excellente producten gemaakt of voortgebracht door toonaangevende bedrijven met uitstekend opgeleide medewerkers de toekomst aan te gaan. Door elkaars potentie en specifieke kennis te versterken, liggen er voldoende kansen op het gebied van specialistische logistiek, procestechniek, energieproblematiek enzovoorts, dan goede gefaciliteerde koopcentra, en een bijzonder natuurlijke omgeving waar het goed wonen is.

Voorzieningen laten zich niet beperkten door gemeentelijke grenzen alsmede infrastructuren zoals onderwijs, arbeidsmarkt, cultuur, maar maken ze wel betaalbaar op langere termijn door een gezamenlijke verantwoordelijkheid ze in stand te houden. De tijd dat een huwelijkskandidaat werd binnengehaald vergezeld van een aanzienlijke bruidsschat, is binnen onze Nederlandse cultuur allang geen gebruik meer. Kortom bestuurders, neem uw verantwoordelijkheid, en ga voor een gezamenlijke regio: ReVUSS.

Namens het bestuur van ondernemersplatform ReVUS

Pieter de Waard, Voorzitter