Economische analyse gemeente Maashorst

Voor elke ondernemer is deze economische analyse interessant. In goede samenwerking met de gemeente Uden en Landerd en ondernemersverenigingen uit elke kern is in een prettige sfeer dit rapport tot stand gekomen: een kwantitatieve en kwalitatieve analyse, een SWOT-analyse en speerpunten.

Download hier de analyse

Bijeenkomst Gemeente Maashorst

De gemeente heeft in 2020 een vijftal visiegroepen in het leven geroepen. Eind vorig jaar heeft de visiegroep economie het besluit genomen om het bureau Berenschot ons te laten ondersteunen om een analyse te produceren. Op 10 juni 2021 hebben we met elkaar de definitieve versie vastgesteld. Wat ga je lezen?

  • Eerst een kwantitatieve en kwalitatieve analyse, vervolgens hebben we externen gevraagd om een blik op Maashorst te werpen.
  • Dit levert een hele concrete lijst met sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen op. Wat zou het mooi zijn als we onze sterkten inzetten om kansen optimaal te benutten? En welke zwakten vormen de grootste belemmering om bedreigingen af te wenden?
  • De combinaties van sterkten en zwakten met kansen en bedreigingen resulteren in een longlist van speerpunten, inhoudelijk richtinggevend en ook uitvoeringsgericht.

Deze lijst van speerpunten geeft een goed vertrekpunt om te gaan prioriteren en welke speerpunten verdragen geen vertraging en moeten we nu al oppakken?

De ondernemers die hun schouders onder deze analyse hebben gezet, vertrouwen erop dat de politieke partijen in Uden en Landerd aandacht hebben voor deze economische analyse. En dat zij hierdoor worden geïnspireerd om dit inhoudelijk mee te nemen in hun economische paragraaf in de verkiezingsprogramma’s.

Ook is de verwachting dat dit kwalitatief goed rapport een mooie basis is voor besluiten die de nieuwe gemeenteraad begin volgend jaar neemt.

Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar adviseur@uovdekring.nl